2016 Gala Night

 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • 2015 Gala Night
 • Bookmark and Share

Film making workshop

 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night
 • 2011 Gala Night

District Tour

 • District Tour
 • District Tour
 • District Tour

Winning Photographs - 2014

 

Pankaj-Sikder
- 2014

 

-Faisal-Azim
- 2014

 

-Mahfuz-Hasan-Bhuiyan
- 2014

 

-KAZI-GOLAM-QUDDUS-HELAL
- 2014

 

Noor-Ahmed-Gelal
- 2014

 

Shaikh-Mohir-Uddin
- 2014

 

K-M-Asad
- 2014

 

Probal-Rashid
- 2014

 

Md-Zakirul-Mazed-konok
- 2014

 

Noor-Ahmed-Gelal
- 2014

 

Shaikh-Mohir-Uddin
- 2014

 

ABDUR-RAHMAN
- 2014

Go Top